Vedtekter

Sist revidert på generalforsamling 18.10.23 

§1. Navn

Organisasjonens navn er AquariÅs

§2. Organisasjonsform

AquariÅs er organisert som en uavhengig linjeforening som er driftsmessig og politisk uavhengig av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Alle administrative vedtak bestemmes av styret i foreningen. AquariÅs driftes frivillig av studentene ved vann- og miljøteknikk.

Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr.: 996522121

§3. Formål

Linjeforeningnen AquariÅs har som formål å ivareta studentenes fritidsinteresser og skape et godt sosialt miljø på et akademisk nivå. AquariÅs skal også sørge for at det bygges relasjoner slik at bedrifter og studenter kan tjene på et godt samarbeid.

§4. Medlemmer

§4.1 Medlemmer

Alle studenter ved Vann- og miljøteknikk er en del av AquariÅs. Dette inkluderer studenter ved Industriell økonomi med fordypning i vann og miljøteknikk. Alle aktive studenter føres i manntall i elektronisk arkiv for å ha oversikt over medlemmene.

§4.2 Stemmerett

Bare aktive medlemmer har stemmerett ved Generalforsamlingen.

Styret bestemmer hvilke arrangementer som skal være åpne for alle, og hvilke arrangementer som bare skal være for medlemmene.

§5. Generalforsamling

§5.1 Generalforsamling

Det skal holdes en årlig generalforsamling hvor medlemmer i AquariÅs har møte-, og forslagsrett. Det skal innkalles til generalforsamling senest i januar, med minst 14 dagers forvarsel. På generalforsamlingen legges årsregnskapet frem, styret og arbeidsutvalg informerer om driften det siste året, og medlemmer har mulighet for å ta opp saker. Det kan også kalles inn til generalforsamling etter ønske fra halvparten av styret eller en tredjedel av medlemmene.

§5.2 Vedtekter

Gjeldende vedtekter skal ligge tilgjengelig på våre nettsider.

Vedtektsendringer kan fremmes på generalforsamling, også som eventuelt-sak. Vedtektsendringer kan foretas ved 2/3 flertall blant stemmedyktig oppmøte på generalforsamlingen.

§6. Organisasjonen

§6.1 Organisasjonsstruktur

Driften av AquariÅs blir hovedsakelig utført av et valgt styre. Styret har ansvar for å ta avgjørelser angående driften, og utvikle linjeforeningen. Medlemmer i linjeforeningen kan også bli aktuelle medhjelpere i forskjellige prosjekter og arrangementer.

§6.2 Styret

Styret i AquariaÅs har sammen med eventuelle arbeidsutvalg myndighet til å vedta og forandre rammevilkårene rundt driften av linjeforeningen. Disse skal ikke bryte med NMBU sine regler. NMBU fungerer som rådgivende organ etter ønske fra linjeforeningen.

Styret har fullmakt til å opprette ulike arbeidsutvalg etter behov, og finner medlemmer til å sitte i disse utvalgene.

Det administrative styret består av 5 styremedlemmer; leder, nestleder, sponsoransvarlig, arrangementsansvarlig og markedsføringsansvarlig.

Styret registreres i Brønnøysundregistrene.

§6.3 Signaturrett

Leder, sammen med et styremedlem, har signaturrett for AquariÅs.

§7. Valg

AquariÅs skal ha et styre som er demokratisk innvalgt av medlemmene i linjeforeningen. Valg av nytt styre foretas på Generalforsamling, etter innkalling av §5.1. Alle styremedlemmer blir valgt inn for et år av gangen. Alle styremedlemmer kan stille til gjenvalg.

Dersom det ikke velges nok styremedlemmer på generalforsamlingen, har styret fullmakt til å velge de resterende medlemmene selv. Det samme gjelder dersom noen slutter i styret av egen vilje i løpet av året. Dersom noen har innsigelser på valget innen de første 14 dager etter annonsering, må det likevel avholdes ekstraordinær generalforsamling.

§8. Styret

§8.1 Styremøter

Det blir holdt styremøter regelmessig. Ved behov er det mulig å kalle inn til ekstraordinert møte. Det er også̊ mulighet for å holde møter for medlemmene dersom det skulle finnes nødvendig.

Styret har lov til å ta ut opptil kr 5000,- som styregodtgjørelse. Godtgjørelsen skal i sin helhet gå til noe sosialt. Annen godtgjørelse er ikke lov. Summen kan endres ved Generalforsamling.

§8.2 Møteinnkalling

Leder har ansvaret for å sende ut møteinnkalling med saksliste til de som skal delta. Dette skal gjøres senest en virkedag før møtet.

§8.3 Referat

Referat for møtene blir arkivert elektronisk. Referat godkjennes på påfølgende møte.

§8.4 Vedtaksdyktighet

AquariÅs er vedtaksdyktig når over halvparten av de stemmeberettigede i styret er til stede. Leders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet.

§ 8.5 Redaksjonell endring

Styret har etter valg fra generalforsamling lov til å gjøre redaksjonelle endringer i vedtektene. Endringene skal presenteres på førstkommende generalforsamling.

§9. Økonomi og regnskap

§9.1 Økonomisk støtte

AquariÅs har mulighet for å be NMBU om støtte. Dette kan være ubetinget eller i bytte mot tjenester som gagner skolen. Det er også mulig å be om støtte fra næringslivet, eventuelt få inntekter fra annonsering og profilering.

§9.1.1 Annonsering og profilering

Inntekter fra annonsering og profilering settes veiledende til 1500,- per annonse.

§9.2 Økonomisk ansvarlig i AquariÅs

Styret har ansvar for regnskapet. Leder og nestleder har disponentstatus for AquariÅs sin bankkonto.

§9.3 Regnskap og budsjett

Nestleder legger fram fjorårets regnskap på årlig generalforsamling.

Budsjett skal lages av nytt styre, etter føring fra generalforsamlingen, og bestemmelse av visjon for foreningen. Budsjettet bør gjenspeile reelle forventede inntekter. Utgifter justeres deretter. Ved inntekter under 120 000 kr kan styret budsjettere med opptil 30 000 kr fra oppsparte midler. Det skal alltid stå minst 60 000 kr igjen på konto. Budsjettet arkiveres elektronisk og presenteres innen en måned etter generalforsamlingen for organisasjonen.

§9.4 Stifting av gjeld

AquariÅs har ikke anledning til å stifte gjeld.

§10. Ordensregler

§10.1 Utestenging av medlemmer

Hvis et medlem av AquariÅs har opptrådt på̊ en måte som skader linjeforenings interesser, kan vedkommende utestenges. Lengden på utestengelsen bestemmes av styret. En eventuell utestenging skal vedtas enstemmig i styret.

§10.2 Skadeverk

Har en person forvoldt skade på AquariÅs sitt utstyr, skal vedkommende selv erstatte det som måtte være ødelagt.

§11. Mistillitsforslag

§11.1 Mistillit i styret i AquariÅs

Skulle et styre- eller arbeidsutvalgsmedlem ikke vise seg i stand til å utføre sitt verv, kan det framstilles mistillitsforslag. Ovennevnte kan bare avsettes hvis det er enstemmig vedtatt av de øvrige styremedlemmene i AquariÅs, eller ved 2/3 flertall blant medlemmer ved generalforsamling. Mistillitsforslag er grunn til å holde ekstraordinær generalforsamling per paragraf §5.1.

§11.2 Mistillit blant medlemmene

Hvis medlemmer ikke oppfører seg i tråd med gjeldende ordensregler eller regelmessig skaper problemer, kan medlemmet utestenges etter §10.1

§12. Oppløsning

Hvis linjeforeningen oppløses, skal utstyr og driftsmidler fryses i 5 år. I tilfelle ønske om å gjenopprette foreningen. Etter 5 år tilfaller alle ressurser NMBU. Program for vann- og miljøteknikk disponerer midlene i mellomtiden.

§13. Diverse

§13.1 Sosiale arrangementer

Linjeforeningen skal arbeide for å arrangere ulike typer sosiale arrangementer for dens medlemmer. Alle medlemmer skal ha mulighet til å delta på arrangement i regi av AquariÅs. Dette for å skape samhold mellom studentene på tvers av årskull og danne et godt studiemiljø.

§13.2 Logo

Styret har mulighet til å endre logoen til Linjeforeningen i anledning jubileer, for eksempel 10-årsjubileum.